Vrácení zboží

1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni : 
a) uzavření smlouvy,
b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží (v případě uzavření kupní smlouvy)
c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo
d) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).Doporučujeme použít níže přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout a vyplněný doručit spolu s vráceným zbožím. Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje prokazatelně odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty na adresu prodávajícího.

Vyplněné odstoupení od smlouvy spolu se zbožím zašlete na adresu:

Libfin s.r.o. Na Prosecké vyhlídce 853/7, Praha 9, 190 00


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejným platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět prodávajícímu nebo je předejte příslušné osobě na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Zboží vraťte úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste zboží převzal. Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči Vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Prodávající zboží vyzvedne na vlastní náklady v případě, že smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory a zboží nelze ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

V případě dotazů ohledně vrácení zboží nás kontaktujte na e-mailové adrese:

info@minime.cz

 

Ke stažení: 

FORMULÁŘ Odstoupení od smlouvy